Blogg

Regeringens svek mot hedersoffren

 

Sedan valet år 2014 har Sverige haft en regering bestående av Socialdemokraterna och Miljöpartiet. Dessa partier har länge betraktat värnandet av kvinnors rättigheter som centralt för deras politik. På regeringens hemsida skriver de att jämställdhet är avgörande för deras prioriteringar i besluten de tar, och utser vidare sig själva till ”världens första feministiska regering”. Budskapet de vill sända ut är onekligen tydligt: att ett viktigt mål för denna regering är att stärka kvinnors rättigheter.  

Trots att Sverige är ett relativt jämställt land, finns det dock ett oroväckande fenomen som har spritts till Sverige från andra länder och som utgör ett direkt hot mot kvinnors frihet, nämligen hederskultur. Detta begrepp syftar till kulturella mönster som begränsar individers rätt till självbestämmande, med hänvisning till släktens heder. Särskilt drabbade blir ofta flickorna, som tvingas gå klädda på ett bestämt sätt, som förbjuds att umgås med sina klasskamrater, och som gifts bort mot sin vilja, allt för att upprätthålla familjens heder. Om flickorna protesterar mot familjens förväntningar riskerar de att misshandlas eller mördas, för att de inte ska dra skam över släkten. Hederskultur är således ett område där det fortfarande krävs oerhört mycket arbete för att stärka flickornas rättigheter.

Regeringens inställning till hedersförtryck är dock märklig. Fastän de länge har lovat att vidta åtgärder för detta problem som drabbar tiotusentals flickor i Sverige, har deras agerande rent praktiskt snarare stärkt hederskulturen än att motarbeta den. Inte minst har den bristande integrationspolitik som de bedrivit varit en betydande orsak till detta. Istället för att ställa krav på att de människor som kommer från länder där hederskultur är vanligt förekommande, ska överge sina osunda värderingar och anpassa sig till det svenska samhället, har regeringen tillåtit dem att fortsätta leva som de gjorde i sina hemländer, vilket har bäddat för att hederskulturen bevarats hos vissa invandrarsläkter i Sverige.

Inte heller visade regeringspartierna någon vilja att förändra sitt ansvarslösa mönster när de i riksdagen, tillsammans med Vänsterpartiet, nyligen röstade mot ett förslag om att totalförbjuda barnäktenskap. De rödgrönas ovilja att ta barnäktenskap på allvar, är ytterligare ett exempel på att regeringen, trots sina stora löften och starka lovord, ännu inte tar initiativ till att motarbeta riktigt kvinnoförtryck.

Sedan ”världens första feministiska regering” kom till makten för fyra år sedan, har de knappast levt upp till sitt löfte att prioritera jämställdhet i sina beslut. Med en politik som gynnat hederskulturens fäste, har de svikit alla de unga flickor som lever under hedersförtryck. Det är hög tid att sätta stopp för denna negativa utveckling, och införa en effektivare integrationspolitik med högre krav, för att göra upp med hederskulturen och på riktigt förbättra situationen för några av Sveriges mest utsatta kvinnor.

 

Tove Wiberg

Suppleant nationella arbetsgruppen, Ungsvenskarna

 

Mest lästa inläggen

Tobias Andersson

Regeringens svek mot hedersoffren

Sedan valet år 2014 har Sverige haft en regering bestående av Socialdemokra...

Tobias Andersson

EU är kolossen på lerfötter

Kampen om EU:s framtid hårdnar. I allt fler länder så har EU-skeptiker komm...

Tobias Andersson

Nyttja beredskapskrediten

Försvaret är magert… Men det många inte vet är hur illa det står till i Sve...

Tobias Andersson

För ett sammanhållet Sverige - där alla känner trygghet

I år är det val. Det är ett ödesval för Sverige och dess medborgare. I fyra...

Blogg

EU är kolossen på lerfötter

 

Kampen om EU:s framtid hårdnar. I allt fler länder så har EU-skeptiker kommit till makten och vunnit en allt större del av väljarstödet. Samtidigt så tuffar federalisterna vidare som om ingenting hade hänt, frånkopplade från vanligt folks åsikter och viljor. EU-projektet skakar och vi, Europas folk måste fråga oss om det inte är dags att överge skeppet innan vi dras ner i vattnet med det.

Europeiska Unionens föregångare byggde på en god tanke som så mycket annat här i världen. Handel och fred mellan staterna var fokuset när allt fler länder valde att gå samman och på så vis lämna ifrån sig delar av makten till det nya projektet. Mellanstatlighet var från början en grundpelare där länderna skulle komma överens om gemensamma lösningar på problemen de stod inför.

På vägen hände dock något. Projektet kidnappades av allt starkare krafter som krävde överstatlighet och som ville sätta en europeisk identitet framför den nationella identiteten. En klass av EU-politiker och tjänstemän växte fram i toppen av hierarkin som ständigt sökte mer makt och inflytande på bekostnad av medlemsstaterna. När makten försvinner uppåt så blir det svårare för Europas väljare att ställa politiker till svars för sina handlingar samtidigt som demokratin blir allt mer abstrakt när beslutet tas långt ifrån ens hem.

Varje år så står Sverige för 30 miljarder av EU:s nota samtidigt som denna summa nu förväntas öka i med att Storbritannien lämnar unionen. Istället för att minska sina utgifter när intäkterna sinar så vill federalisterna med kända namn som Emmanuel Macron i Frankrike och Angela Merkel i Tyskland fortsätta expandera EU. Därför så kommer även bördan öka för Sverige de kommande åren.

Trots att allt fler länder höjer sina röster och protesterar mot utvecklingen i Bryssel så vill man från EU-håll nu få mer inflytande över migrations-, säkerhets- och försvarspolitik. Områden som traditionellt sett har setts som en del av medlemsstaternas kärnuppgifter. Listan med länder där EU-skeptikerna har fått allt större väljarstöd kan göras lång men för att nämna några så har Italien, Österrike och Tyskland fått se ett genomslag av nationalistiska partier som vänder sig emot urholkningen av Europas nationer.

Det är dags att vi får till en riktig debatt om EU:s framtid både här i Sverige och runtom på kontinenten. Vi svenskar tillsammans med andra européer behöver börja prata om vårt unionsmedlemskap i skolor, på jobben och i hemmen. Vi behöver helt enkelt komma fram till vilken väg vi vill att EU ska ta. För utan debatt och diskussion tillåts de krafter som inte representerar folket att fortsätta med sin agenda utan konsekvenser.

Europeiska Unionen är idag inte det projekt som vi valde att gå med i 1995 utan istället har det vuxit till en koloss på lerfötter. Därför är det på tiden att vi blåser liv i demokratin och håller en folkomröstning om medlemskapet i EU. Vi behöver handel, vi behöver samarbetet men framförallt så behöver vi ett Europa med fria demokratiska nationer.

Lars Larsson, Suppleant Nationella Arbetsgruppen

Mest omtyckta inläggen

Tobias Andersson

Bredare inkludering under veterandagen

2008 tog man beslutet att Sverige skulle ägna den 29 maj åt att hedra och m...

Tobias Andersson

Flera ungsvenskar på partiets förslag till riksdagslista

(Ebba Hermansson) Idag presenterade partiets valberedning sitt förslag till...

Tobias Andersson

Socialdemokrati – en utdöende ideologi

Att Socialdemokraterna ska ha byggt Sverige är det många som talar för – sa...

Tobias Andersson

Bilden av Sverige

I en uppmärksammad valfilm gjord av Moderaterna i Göteborg målas en bild up...

Blogg

Nyttja beredskapskrediten

 

Försvaret är magert… Men det många inte vet är hur illa det står till i Sverige idag.

Överbefälhavare Micael Bydén presenterade nyligen budgetunderlaget för år 2019. I underlaget ingår en höjning på två miljarder kronor år 2019, ytterligare två miljarder år 2020 och år 2021 ökar behovet med höjning på fem miljarder kronor. Dessa siffror som myndigheten presenterar är otroligt blygsamma och antagligen för att det är bättre att få lite än ingenting alls. En sådan bristande tilltro är vad politiker har åstadkommit i en av sina viktigaste kärnmyndigheter.

 

Men varför räcker då inte de pengar Försvarsmakten har i dag? Ska man förklara det enkelt så kostar det när det rostar. För att förtydliga så går helt enkelt underhållskostnaderna upp när materiel inte förnyas. Till detta ska tilläggas att det försvar vi har idag är så litet att det varken fungerar som en tröskel och inte heller förmår att framgångsrikt försvara Sverige i en militär konflikt.

Vad har då Försvarsmakten själva gjort för att försöka hantera situationen som både allians- som socialdemokrater försatt myndigheten i?

För att hantera kostnadsökningarna har Försvarsmakten tvingats dra i den stora bromsen och fokuset har legat på att inte tappa i krigsförbandsförmågan fram till 2020, men det är ohållbart och det har börjat brista. Överbefälhavaren konstaterar och sammanfattar läget med att den "samlade omfattningen drabbar krigsdugligheten".

Men det är även på andra sätt som Försvarsmaktens magerhet visar sig. Många soldater och officerare i krigsförbanden har tillexempel inte moderna kroppsskydd, utan de förväntas använda sig av skydd som inte stoppar kulor. Likaså dras det in på tiden som soldaterna spenderar på skjutbanan, något som borde vara grunden i den militära yrkeskåren. Även den så viktiga övningsverksamheten får många gånger stryka på foten när ekonomiramarna ska hållas. Man kan tycka att när det kommer till rikets säkerhet så ska det få kosta en slant, men inte så under allians- eller socialdemokratiska regeringar. Istället har Försvaret använts som en kassa ko, där de har skurit lite här och var tills knappt något funnits kvar och enbart för att finansiera egna valprojekt och på så vis vinna röster.

Det är en strategi som är helt oförståelig för oss Ungsvenskar. För vår del så finns det inget viktigare än våra medborgares trygghet, välmående och hälsa. Där just Säkerheten är grunden för dessa tre så viktiga pelare. Men vad har vi då för förslag för att komma till bukt med situationen som de gamla partiernas politiker har försatt oss i?

Vi Ungsvenskar föreslår initialt att Sveriges riksdag beslutar om att nyttja beredskapskrediten för att lösa de största materielbehoven som finns inom Försvarsmakten. Moderna kroppsskydd till samtliga soldater och officerare i krigsförbanden, tid på skjutbanorna och på övningsfälten, förnyade och moderniserade korvetter, u-båtar och stridsvagnar är bara några av effekterna detta skulle ge.

På längre sikt räcker dock inte detta, och för att få ett vältränat, trimmat och robust försvar så krävs dramatiskt höjda försvarsanslag upp till en nivå av minst 2,5% av BNP, enbart då kan vi ge Försvarsmakten den grund som de behöver för att stå stadigt. Sverige förtjänar ett starkt försvar, och försvaret förtjänar styrka och trovärdighet.

Mikael Clarke

Sergeant och Kadett

Försvars- och Säkerhetspolitisk talesperson Ungsvenskarna

Mest kommenterade inläggen

Tobias Andersson

Det räcker inte - Satsa på Försvaret!

På grund av Sovjetunionens fall, naiva och kortsiktiga vänster- som högerpo...

Tobias Andersson

Välviljans Rasism

Det svenska folkhemmets tid präglades fram till 1960-talet av tanken om ett...

Tobias Andersson

Låt er inte luras!

I kölvattnet av moderaternas omläggning av migrationspolitiken har en del v...

Tobias Andersson

Vad menar vi med jämställdhet?

Är du feminist? Frågan skaver. Mestadels för att den är ställd för att öppn...