Blogg

Ungsvenskarnas politik drivs vidare

 
19-20 november 2016 hölls Ungsvenskarnas första Förbundskonvent. Ett sextiotal ungsvenskar träffades och diskuterade politik. Över 50 motioner hade inkommit och debatterna var oerhört givande.
 

Motionerna syftade till att antingen bredda, utveckla eller gå emot partiets nuvarande politik. En majoritet av de bifallna motionerna var relativt oskyldiga och innehöll primärt, enligt oss, positiva breddningar. Det återfanns dock ett fåtal motioner som skilde sig från rådande politik eller som innebar mer nämnvärda förslag på tillägg.
 

Jag ämnar inte redogöra ytterligare för de motioner som behandlades utan ämnar endast kommentera vad som skett sedan beslut fattades.
 

Ett av Ungsvenskarnas främsta syften som förbund är att internt bidra till en utveckling och förbättring av partiets politik – oftast genom att bidra med en ungdomsfokus. Partiet såg därför positivt på den politiska kreativiteten inom ungdomsförbundet och önskade ta del av våra beslut.
 

På partistyrelsemötet 28/1 så tilläts jag därför att presentera de mest relevanta bifallna motionerna för partistyrelsen och samtliga distriktsordförande. Samtliga motioner hade gått ut sedan tidigare så partiets högsta företrädare hade alla haft möjligheten att ta del av alla idéer som yttrats från diverse ungdomsföreträdare.
 

Förhoppningsvis finner partiet att vissa bifallna motioner är intressanta nog att implementera i sin politik framöver. Andra förslag lär komma att diskuteras internt på olika nivåer; mellan ungdomsförbundets sakpolitiska talespersoner och partiets motsvarigheter, på partiets Landsdagar och inte minst informellt.
 

Att medlemmar i Ungsvenskarna på detta sätt kan få se sina politiska idéer bli faktisk politik hos partiet är en fantastisk möjlighet som vi ämnar nyttja väl. Istället för att högljutt debattera sakpolitiska skiljelinjer externt kan vi konstruktivt föra en intern dialog för att fatta optimala beslut för partiet.


Sverigedemokraternas partisekreterare Richard Jomshof kommenterar Ungsvenskarnas motioner följande:

”Jag har tagit del av samtliga motioner och de visar tydligt den politiska kreativitet och kompetensen som ryms inom Ungsvenskarna. Det bådar gott inför framtida återväxt och jag ska se över hur vi går vidare med de intressanta förslag vi nu tagit del av.”


//Tobias A

Mest lästa inläggen

Tobias Andersson

The Meme War: Låt inte Bryssel kontrollera era memer

Kriget om memer har börjat. På ena sidan står vanligt folk – killar och tje...

Tobias Andersson

Avvecklingen av Sveriges kommunikationsnät

Sverige är en av världens mest tekniskt utvecklade länder, men varför straf...

Tobias Andersson

Regeringens svek mot hedersoffren

Sedan valet år 2014 har Sverige haft en regering bestående av Socialdemokra...

Tobias Andersson

EU är kolossen på lerfötter

Kampen om EU:s framtid hårdnar. I allt fler länder så har EU-skeptiker komm...

Blogg

Står du upp för demokratin?

 

I en tid av polarisering och stora förändringar i Sverige bör varje medborgare oavsett politiska åsikter rannsaka och fråga sig; står jag upp för demokratin?

I ett land så präglat av demokrati borde väl det vara en självklarhet att alla oavsett partitillhörighet, religiös åskådning eller grupp obehindrat ska kunna hålla offentliga möten, demonstrera, yttra sig osv (förutsatt att man inte uppviglar till brott det klart). Tyvärr ser det inte ut så längre.

Lokala paritföreningar, för SD, över hela landet får sina årsmöteslokaler avbokade efter att protester yttrats från oliktänkande. Besök och offentliga framträdanden från förtroendevalda blir angripna av personer som tar sig rätten att försöka tysta sina politiska motståndare. Ibland i form av sten, glåpord, och skanderande massor av folk. Andra gånger förvägras gruppen bruka kommunala lokaler för att förhindra eller omöjliggöra verksamheten.

Att aktivt hindra, störa, tysta och trycka ner oliktänkande grupper i samhället är största anledningen till det polarisering vi ser idag mellan människor. Man må tycka att det den andra säger är ren idioti visst, men jag skulle aldrig någonsin överväga att aktivt störa eller förvägra denna persons rätt att tala eller bedriva sin politiska verksamhet.

Med rättigheter följer också skyldigheter

Det beteende jag skriver om är det farligaste som finns för ett demokratiskt land.
Om man i en demokrati ska diskutera och bestämma om vilka som får komma till tals, yttra sig och synas i media. Då inskränker man ju indirekt demokratin och yttrandefriheten.

Det som är grundpelaren i en demokrati är just yttrandefriheten.

Att skrika högre än din motståndare är ett missbruk av yttrandefriheten eftersom du förvägrar en annan sin rätt till den. Detta driver på polariseringen, skapar sprickor mellan människor och bidrar bara till att atmosfären blir än mer hätsk och infekterad. Håll för öronen, gå därifrån, titta åt ett annat håll, gör vad du vill så länge du inte förvägrar någons rätt att tala obehindrat. Lita på att människor har förnuft nog att själva bilda sig en uppfattning om det den hör och ser.

/Tobias Lindgren, supplean i Ungsvenskarna nationella arbetsgruppMest omtyckta inläggen

Tobias Andersson

Nyttja beredskapskrediten

Försvaret är magert… Men det många inte vet är hur illa det står till i Sve...

Tobias Andersson

För ett sammanhållet Sverige - där alla känner trygghet

I år är det val. Det är ett ödesval för Sverige och dess medborgare. I fyra...

Tobias Andersson

Bredare inkludering under veterandagen

2008 tog man beslutet att Sverige skulle ägna den 29 maj åt att hedra och m...

Tobias Andersson

Flera ungsvenskar på partiets förslag till riksdagslista

(Ebba Hermansson) Idag presenterade partiets valberedning sitt förslag till...

Blogg

Ungdomar behöver mer idrott

 
I DN 24/1 kunde man läsa om att Svenska barn rör sig minst i Norden och att övervikt nästan är lika vanligt som normalvikt i Norden. Att det finns en koppling mellan avsaknad av utförlig idrottsundervisning och dåliga studieresultat samt övervikt förstår nog de flesta.

Att det återfinns en stark korrelation mellan utökad idrottsundervisning och förbättrade studieresultat får man nämligen anse att det råder en konsensus kring utifrån de studier som genomförts på området. Detta bevisades inte minst av det så kallade Bunkefloprojektet som genomfördes på Malmö Högskola. Hela 7 procentenheter fler av eleverna som utövade daglig idrott i skolan blev behöriga till gymnasiet jämfört med dem som läste vanlig skolgång (http://lararnastidning.se/idrott-ger-battre-skolresultat/). Även forskning på området från Sahlgrenska akademin visade på bättre prestationer inom samtliga ämnesområden som undersöktes hos de elever som tilläts utöva mer idrott under sin skolgång (http://www.gp.se/nyheter/g%C3%B6teborg/fler-idrottslektioner-ger-b%C3%A4ttre-skolresultat-1.242978).


Om inte förbättrade studieresultat vore skäl nog för utökad idrottsundervisning så bör väl förbättrad hälsa, stärkt gemenskap och utvecklad tävlingsinstinkt vara det. Men trots alla dessa väldokumenterade positiva effekter så valde vår ”Folkhälso-, sjukvårds och idrottsminister” Gabriel Wikström att senast den 23/1 informera om att man ämnar ignorera riksdagsmajoriteten och avstå från att införa mer idrottsundervisning.

Wikström motiverar svagt ställningstagandet med att kvaliteten behöver bli bättre först. Att kvaliteten skulle stärkas genom ett ordentligt lyft av ämnet idrott och hälsa vid tillskjutna resurser och högre status i samband med eventuellt utökade undervisningstimmar verkar ha gott honom om miste. Varifrån Wikströms irrationella motstånd till förbättrade studieresultat, ökad koncentration i skolan (lär generera mer ordning i klassrummet dessutom) och stärkt hälsa bland landets unga har sitt ursprung vet jag inte. Vad som däremot står klart är att det går ut över våra skolungdomar.


Som minister har Wikström hittills mest gjort sig känd som förespråkare av socialistisk förbudspolitik. Rökning, snus, socker och salt har han valt att attackera verbalt och/eller genom faktisk politik. Han har även påstått att ”sitta är bland det farligaste man kan göra” (http://www.aftonbladet.se/nyheter/article22759870.ab). När han nu hade chansen att se till att skolelever sitter mindre och springer mer valde han dessvärre att avstå.


Att döma av hans arbete hittills lär han väl förbjuda skrivbord ämnade att sitta vid innan han väljer att faktiskt premiera fysisk aktivitet. Det är tråkigt att socialism är så rotat inom S att förbud av vad som uppfattas som dåligt kommer närmre till hands än främjandet av det som är objektivt bra.

Tobias Andersson,
Nationell Talesperson

Mest kommenterade inläggen

Tobias Andersson

Socialdemokrati – en utdöende ideologi

Att Socialdemokraterna ska ha byggt Sverige är det många som talar för – sa...

Tobias Andersson

Bilden av Sverige

I en uppmärksammad valfilm gjord av Moderaterna i Göteborg målas en bild up...

Tobias Andersson

Det räcker inte - Satsa på Försvaret!

På grund av Sovjetunionens fall, naiva och kortsiktiga vänster- som högerpo...

Tobias Andersson

Välviljans Rasism

Det svenska folkhemmets tid präglades fram till 1960-talet av tanken om ett...