Blogg

Feminism syftar till indoktrinering - GästinläggLåt mig vara tydlig och konkret.

Jag har alltid och kommer alltid tala mig varm för jämställdhet. Det är viktigt att vi, stora som små, kvinnor som män samt högavlönade som lågavlönade, talar om klyftorna som existerar ute på arbetsmarknaden och samhället i stort.

Jag vill en gång för alla slå hål på myten om att vi Ungsvenskar inte lyfter tillika dagordningsätter jämställdhetsfrågan inom politiken. Inget ungdomsförbund bedriver dagarna i ända en politik som är så fördelaktig för kvinnornas egna och självständiga beslutanderätt. Beslut om hur föräldraledigheten ska fördelas mellan mamman och pappan, hur pensionerna till kvinnorna ska regleras gynnsammare samt hur kvinnornas säkerhet skall förbättras så att de ska kunna vistas ute, utan att känna rädsla.
Vi vet att en jämställd välfungerande samhällsordning skapas genom utbildning. Det är således ett av skälen till att vi nu bildat Ungsvenska studenter som vill agera som en motpol mot ineffektiv feminismpopulism på Sveriges läroverk.

Våra medlemmar ser dagligen hur indoktrineringsprocessen fortlöper på läroverken, där vänsterns radikalfeminism normaliseras på demokratins bekostnad. Vi godtar inte en sådan samhällsutveckling.

Vi kräver nu att läroverken tar i med hårdhandskarna mot politisk förvanskning. Vi godtar inte att undervisningen sker i ett vi- och- dem -perspektiv.
Läroverken skall vara en plats där demokratin respekteras, åsikter främjas och undervisningen förhåller sig politiskt neutral.

Våra medlemmar vick erfara en odemokratisk valrörelse 2014 på läroverken och våra medlemmar ser än idag hur den politiskt korrekta sfären fortfarande regerar, dikterar och analyserar politik efter deras preferenser.

Om vi inte tillåts att komma till tal, om vi inte tillåts att kritisera politiska ideologier är och förblir den demokratiska yttrandefriheten hotad.

Vi lovar och försäkrar att vårt politiska engagemang gör skillnad för Sverige, att vårt politiska engagemang ger ringar på vattnet och att vi med alla till buds stående medel gemensamt ska sörja för att implementera en ordning som främjar det politiska klimatet i Sverige oavsett politisk övertygelse.
Ensamma är vi Ungsvenskar starka men kollektivt är vi starkare!

Albin Karlsson
Stundentpolitisk talesperson för Ungsvenskarna.

Mest lästa inläggen

Tobias Andersson

The Meme War: Låt inte Bryssel kontrollera era memer

Kriget om memer har börjat. På ena sidan står vanligt folk – killar och tje...

Tobias Andersson

Avvecklingen av Sveriges kommunikationsnät

Sverige är en av världens mest tekniskt utvecklade länder, men varför straf...

Tobias Andersson

Regeringens svek mot hedersoffren

Sedan valet år 2014 har Sverige haft en regering bestående av Socialdemokra...

Tobias Andersson

EU är kolossen på lerfötter

Kampen om EU:s framtid hårdnar. I allt fler länder så har EU-skeptiker komm...

Blogg

Krafttag krävs för återupprättat försvar - Gästinlägg

 

Sverige står idag inför det faktum att olika samhällskritiska system så som livsmedelsförsörjning, transport, elförsörjning, vattenförsörjning och tele- och radio kommunikation är ytterst sårbara för en tränad och motiverad angripare. Det sägs att det är dyrt och svårt att skydda sig mot sabotage och intrång varje timme, varje dag, varje vecka. Men för oss Ungsvenskar så är detta någonting som vi vill satsa stenhårt på, då Sveriges och dess folks säkerhet är av yttersta vikt för oss. Tyvärr är det så att vi måste fråga oss om majoriteten i riksdagen med både Moderaterna och Socialdemokraterna som huvudansvariga tills alldeles nyligen trott att det inte funnits något allvarligt hot mot Sveriges säkerhet. Varför annars försumma säkerheten av vårt land så som de gjort?


Resultatet av deras gemensamma ignorans av Sveriges säkerhet ser vi alltså resultat av nu, listan på tillbud kan göras lång men de allra tydligaste exemplen är Undervattensverksamheten i Stockholms skärgård, ut störningarna av Svenska flygplatser och flygtrafik samt den saboterade Häglaredsmasten i Borås. Att dessa angrepp kunnat utföras mot vårt land utan att vi varken kunnat förhindra det, gripa förövarna, eller ens identifiera dem i efterhand är inte bara pinsamt utan helt och hållet oförsvarbart.


Hur ska Sveriges medborgare kunna känna tillit för staten om staten inte klarar av att uppfylla den mest grundläggande ansvarsuppgiften som den är skyldig att upprätthålla - att skydda och värna sina medborgare från både inre och yttre angrepp?


Pliktsystemen är den enda vägen som kan fungera för Sverige och idag (28/9 – 2016) presenterades varför. Personalförsörjningsutredningen ”En robust personalförsörjning av det militära försvaret” där det konstateras mycket riktigt att frivillighet inte räcker till för att fylla upp Försvarsmaktens behov av militär personal. Försvarsmakten består idag av 9200 officerare, 5800 kontinuerligt tjänstgörande Gruppbefäl Soldater och Sjömän, 3800 tidvis anställda Gruppbefäl Soldater och Sjömän och 17500 hemvärnsmän. Utöver det finns också ett fåtal reservofficerare samt civilanställd personal som sköter bland annat förråden. Det är dessa som skall skydda Sverige vid höjd beredskap, kris eller krig, och vi Ungsvenskar anser att de är alldeles för få idag.
Det vi Ungsvenskar och Sverigedemokrater har insett som tyvärr har undgått de andra partierna är att Sverige inte enbart kan skyddas av frivillig militär personal, det behövs också militärt pliktad personal, civilt pliktad personal samt att hela samhället i övrigt hjälper till för att Sverige ska kunna innitialt motstå och tillslut besegra en angripare. Vi som folk måste anpassa oss till världen som finns runt omkring oss, annars kommer vi alltid att ligga på efterhand mot de som vill oss ont.


Men när det kommer till den civila beredskapen så är det Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap MSB, som ska stå för den civila delen av totalförsvaret av Sverige. Regeringen ska också lägga en proposition på ett nytt civilt försvar och sedan i samverkan med Försvarsmakten, privata aktörer, länsstyrelserna och kommuner organisera och leda försvarsplaneringen. Men inga extra medel har tillskjutits detta arbete. Vi Ungsvenskar ställer oss då frågande, vilka är det egentligen som ska lösa vår försvarsplanering? Vem är det som sköter transporterna när det inte längre är säkert att färdas på vägarna? Vad finns det för lager, både för allmänhetens behov men också för Försvarsmaktens behov? Och vilka kompetenser besitter svenska folket ute i kommunerna?


Vi Ungsvenskar ifrågasätter starkt behovet av MSB, det vi istället föreslår är en Civilförsvarsmyndighet och civila befälhavare som åter igen skulle sköta planeringen, organiseringen och samordningen av det civila försvaret och alltså bli en tydligare organisation att leda det civila samhället i höjd beredskap, kris eller krig samt en tydlig partner för Försvarsmakten att vända sig mot vid dessa tillfällen.

Utöver detta så finns det som vi Ungsvenskar ser det fyra större punkter att ta till för att förstärka den civila beredskapen i Sverige redan idag.


1. Återinföra K-företag – I Sverige fanns det förut någonting som kallades K-företag och dessa var helt enkelt företag som sysslade med krigsviktig produktion. Dessa företag var förpliktigade att i krig utföra viss krigsviktig produktion. K-företagen hade även ett särskilt ansvar att skydda sin produktion i händelse av krig. De anställda i dessa företag skulle även i vårat förslag vara förpliktigade arbete under höjd beredskap.


2. Återinföra Driftvärnet – Driftvärnet var organiserat på lokal nivå och hade till uppgift att skydda myndighets eller företags egna anläggningar och verksamhet och dess skyddsuppdrag var till för att försvara den egna myndigheten eller företaget.


3. Återinföra Verkskyddet – Verkskyddet var en beredskapsorganisation som under höjd beredskap hade till uppgift att vid den anläggning där det organiserats, medverka vid skydd av verksamheten och personalen samt i räddningstjänsten. Verkskyddet innefattade skydd för verksamheten och personalen vid anläggningen och man byggde även skyddsrum vid anläggningarna eftersom det var viktigt att dessa kunde drivas vidare även under hot om angrepp.


4. Införa beredskapssamordnare - I varje kommun och länsstyrelse vill vi att det arbetar personal med uppgifterna att samordna och kompetensinventera invånarna i kommunen, dessa skall vara personal som tjänstgör inom Civilförsvarsmyndigheten. De lokala beredskapssamordnarna skall även organisera den lokala beredskapen, där de utgår från kommunens behov och resurser. Länsstyrelsens roll i detta skall vara att ta emot den samlade bilden från sina underställda kommuner och rapportera samt samordna med Civilförsvarsmyndigheten som länsstyrelserna även skall lyda under. Syftet med detta för att i händelse av höjd beredskap behålla kunskapen om vilka invånare ute i kommunerna som besitter kompetenser som kan komma att behöva användas i vissa situationer.


Det kan låta tufft men när det kommer till Sveriges rikes säkerhet så anser vi Ungsvenskar att varje medborgare har en roll att spela i försvaret av Sverige. Vad kan du göra för att försvara vår frihet..?

Michael Clarke
Försvars- och Säkerhetspolitisk talesperson Ungsvenskarna SDUG

Mest omtyckta inläggen

Tobias Andersson

Nyttja beredskapskrediten

Försvaret är magert… Men det många inte vet är hur illa det står till i Sve...

Tobias Andersson

För ett sammanhållet Sverige - där alla känner trygghet

I år är det val. Det är ett ödesval för Sverige och dess medborgare. I fyra...

Tobias Andersson

Bredare inkludering under veterandagen

2008 tog man beslutet att Sverige skulle ägna den 29 maj åt att hedra och m...

Tobias Andersson

Flera ungsvenskar på partiets förslag till riksdagslista

(Ebba Hermansson) Idag presenterade partiets valberedning sitt förslag till...