Blogg

Det osynliga försvaret

 


Efter att Försvarsmakten år efter år minskade i omfattning till att värnplikten tillslut lades vilande, har den allmänna kunskapen hos gemene man om Totalförsvaret, Försvarsmakten och militären i allmänhet blivit svårt lidande. Detta syns extra tydlig när DN/Ipsos den 4/1 2017, publicerade en artikel om det låga förtroendet hos befolkningen för Försvarsmakten. (http://www.dn.se/nyheter/sverige/dnipsos-svenskarna-litar-inte-pa-forsvarets-formaga/)


För bara tjugo år sedan hade nästan varje familj i de svenska hemmen någon form av personlig kontakt med försvaret. Numera syns soldaterna knappt längre. Detta på grund av att de är så få - bara 5800 personer arbetar som kontinuerligt anställda soldater i dagsläget - men också för att Försvarsmakten har anpassat sig till att inte vara i vägen för det civila samhället, när Försvarsmakten egentligen borde stå sida vid sida med det civila samhället och visa upp sig mer. Att exempelvis delta vid Dreamhack, Pride eller Elmiamässan är bra men dock inte tillräckligt, då den vanlige svensken inte ser Försvarsmaktens kärnverksamhet på dessa platser.


De flesta människor har ingen aning om vad Försvarsmakten egentligen sysslar med, då militära övningar i princip alltid hålls så långt borta från det civila som möjligt. Detta är en stor orsak till att Försvarsmakten har hamnat så långt ifrån medborgarna, liksom att myndigheten har förlorat så stort i förtroendebanken. Vårt folk vet inte vad dess försvar klarar av och är kapabla till eftersom de aldrig ser eller upplever det.


Men det är knappast i huvudsak Försvarsmaktens fel att förtroendet har rasat. De som arbetar inom myndigheten gör till största möjliga mån ett otroligt starkt och bra jobb med de knappa resurser som de tilldelas. Detta speciellt ute på förbanden där tillämpningen av ”att trolla med knäna” snarare är regel än undantag.


Nej, de som ställt till det är de socialdemokratiska politiker som startade den huvudlösa nedrustningen och den strategiska ”time-outen” på 90-talet, men som fortfarande vägrar att skjuta till mer resurser trots att de själva konstaterar att det behövs. Även de allianspolitiker som under 00-talet fortsatte nedrustningstrenden, och som till och med kallade Försvarsmakten för ett särintresse, är att skylla för denna nedgång. Men att bara peka finger löser heller inga problem. Vad ska vi göra för att öka det allmänna förtroendet, men också det som faktiskt ger reell effekt? Hur ska vi öka förmågan igen?


Till att börja med anser vi Ungsvenskar att försvarets ekonomiska resurser kraftigt måste ökas. Riksdagen kan inte fortsätta ge Försvarsmakten en underdimensionerad budget och säga: ”Gör det bästa av situationen!”. Vi måste på allvar öka de medel som Försvarsmakten har att nyttja så att myndigheten kan syssla med det som är dess kärnverksamhet, det vill säga att bedriva övningar med modern, pålitlig och krigsduglig personal och materiel. Försvarsmakten behöver rätt utrustning i tillräcklig mängd och personalen behöver öva mycket med den utrustningen i alla tänkbara miljöer där kriget kan tänkas komma att stå, med andra ord överallt. Även i riktiga städer. På så vis kommer även Försvarsmakten att synas mer och kunna skapa ett större förtroende hos befolkningen överlag, liksom i de egna leden.


För det andra måste värnplikten och civilplikten omgående återaktiveras. Det som personalförsörjningsutredningen kommit fram till är en grund, men den måste komplimenteras. Dels med civilförsvarsperspektiv och dels med planer för hur vi konkret ska kunna öka utbildningsplatserna för de pliktade för varje år. Ett steg är att återtaga eller bygga nya regementen och civilförsvarsanläggningar, men även officerare och lärare behöver utbildas i betydligt större grad för att vi ska kunna öka antalet personer som kan göra plikterna varje år. Kanske måste även de soldater med lång erfarenhet som tjänstgör idag även vara med och utbilda de nästkommande värnpliktiga. På sikt skall även plikterna återigen omfatta ett totalförsvar.


För det tredje måste även företagen ställa upp för Sveriges försvars- och beredskapsförmåga. Riksdagen måste besluta om införande av K-företag och civilpliktsplacerad personal på företag och arbetsplatser av vital, allmännyttig karaktär. Exempelvis åkerier, sjukvårdsinstitutioner, fabriker med mera.


Sverige kan inte försvaras enbart med hjälp av militära medel, utan vi måste alla ställa upp för målet att framgångsrikt försvara vårt land om vi skall klara av det. Försvarsmakten och civilsamhället, tillsammans för Sverige.


Michael Clarke
Försvars- och säkerhetspolitisk talesperson Ungsvenskarna

Mest lästa inläggen

Tobias Andersson

The Meme War: Låt inte Bryssel kontrollera era memer

Kriget om memer har börjat. På ena sidan står vanligt folk – killar och ...

Tobias Andersson

Avvecklingen av Sveriges kommunikationsnät

Sverige är en av världens mest tekniskt utvecklade länder, men varför st...

Tobias Andersson

Regeringens svek mot hedersoffren

Sedan valet år 2014 har Sverige haft en regering bestående av Socialdemo...

Tobias Andersson

EU är kolossen på lerfötter

Kampen om EU:s framtid hårdnar. I allt fler länder så har EU-skeptiker k...

Blogg

MUF vägrar försvara Sverige - Gästinlägg

I lördags skrev ledande företrädare för MUF Stockholm en debattartikel med tesen att värnplikt skulle vara dåligt för försvarsförmågan och för Sverige i sin helhet. Argumenten som presenterades visar dock enbart på vilken bristande militär erfarenhet dessa ungdomar har, samt på deras bristande förståelse för krigföring. De presenterade tre skäl som jag nu ämnar bemöta å Ungsvenskarnas vägnar.

 För det första så påstår debattörerna att den träning och utbildning som de värnpliktiga skulle få inte skulle göra någon skillnad om tio år för att krigföringen i sig har ändrats. Detta är direkt falskt då det är de grundläggande soldatkunskaperna, kamratskapet och pliktkänslan som varit avgörande på soldatnivån i alla tider. Något som denna utbildning skulle innebära. Självklart kommer träning och vidareutbildning krävas för att hålla soldatfärdigheterna färska  vilket bör göras genom regelbundna repetitionsövningar och krigsförbandsövningar. Sedan har jag svårt att se hur man kan använda bristande militära färdigheter om 10 år som argument när man själv inte vill att några sådana färdigheter lärs ut alls…

För det andra pekar debattörerna på att plikten inte respekterar människans fria vilja att göra som hon själv vill. Det är här som vi kommer till en större ideologisk brytpunkt mellan Ungsvenskarna och MUF där deras liberala sida tydligt lyser genom. Vi Ungsvenskar anser att det ligger i varje medborgares intresse att delta i försvaret av vårt gemensamma land i händelse av höjd beredskap, kris eller krig. Varför ska det enbart vara några få militärer som försvarar allas frihet medan MUF Stockholm sitter tryggt på Östermalm och pimplar vin medan landet läggs i ruiner? Det är naivt att vilja avnjuta frihet och alla möjligheter det för med sig utan att förstå att den måste kunna försvaras för att bevaras.

För det tredje så anser debattörerna att värnplikt är ett system av tvång reserverat för nationer där individens frihet inte respekteras. MUF kanske tycker annorlunda men jag är av den uppfattningen att våra grannländer respekterar individens frihet och värnar demokrati och medborgerliga rättigheter. Skillnaden mellan Sverige och dem är att de värnar om sina medborgare genom att bedriva en försvarspolitik som i större utsträckning möjliggör en förbättrad säkerhet.

Vi Ungsvenskar föreslår stora förändringar för att rätta till det säkerhetspolitiska vakuum som de övriga partiernas politiker har fört in Sverige i. Bland annat återinförandet av Civilförsvarsmyndighet och civila befälhavare som åter igen skulle sköta planeringen, organiseringen och samordningen av det civila försvaret. Vi behöver en tydligare organisation att leda det civila samhället i höjd beredskap, kris eller krig samt en tydlig partner för Försvarsmakten att vända sig mot vid dessa tillfällen.

MUF:s naiva pacifism förblindar deras förmåga att förstå behovet av militärt pliktad personal, civilt pliktad personal, samt att samhället överlag måste kunna bistå för att Sverige ska kunna initialt motstå och tillslut besegra en eventuell angripare. Vi som folk måste anpassa oss till världen som finns runt omkring oss, annars utsätter vi vårt land för en konstant risk...

Det kan låta tufft men när det kommer till Sveriges rikes och dess medborgares säkerhet så anser vi Ungsvenskar att  varje medborgare har en roll att spela i försvaret av Sverige. Dessvärre verkar inte MUF ha ett intresse av att försvara vår gemensamma frihet.

Michael Clarke

Försvars- och Säkerhetspolitisk talesperson Ungsvenskarna SDU.

Sergeant till vardags.

Mest omtyckta inläggen

Tobias Andersson

Nyttja beredskapskrediten

Försvaret är magert… Men det många inte vet är hur illa det står till i ...

Tobias Andersson

För ett sammanhållet Sverige - där alla känner trygghet

I år är det val. Det är ett ödesval för Sverige och dess medborgare. I f...

Tobias Andersson

Bredare inkludering under veterandagen

2008 tog man beslutet att Sverige skulle ägna den 29 maj åt att hedra oc...

Tobias Andersson

Flera ungsvenskar på partiets förslag till riksdagslista

(Ebba Hermansson) Idag presenterade partiets valberedning sitt förslag t...

Blogg

Krafttag krävs för återupprättat försvar - Gästinlägg

 

Sverige står idag inför det faktum att olika samhällskritiska system så som livsmedelsförsörjning, transport, elförsörjning, vattenförsörjning och tele- och radio kommunikation är ytterst sårbara för en tränad och motiverad angripare. Det sägs att det är dyrt och svårt att skydda sig mot sabotage och intrång varje timme, varje dag, varje vecka. Men för oss Ungsvenskar så är detta någonting som vi vill satsa stenhårt på, då Sveriges och dess folks säkerhet är av yttersta vikt för oss. Tyvärr är det så att vi måste fråga oss om majoriteten i riksdagen med både Moderaterna och Socialdemokraterna som huvudansvariga tills alldeles nyligen trott att det inte funnits något allvarligt hot mot Sveriges säkerhet. Varför annars försumma säkerheten av vårt land så som de gjort?


Resultatet av deras gemensamma ignorans av Sveriges säkerhet ser vi alltså resultat av nu, listan på tillbud kan göras lång men de allra tydligaste exemplen är Undervattensverksamheten i Stockholms skärgård, ut störningarna av Svenska flygplatser och flygtrafik samt den saboterade Häglaredsmasten i Borås. Att dessa angrepp kunnat utföras mot vårt land utan att vi varken kunnat förhindra det, gripa förövarna, eller ens identifiera dem i efterhand är inte bara pinsamt utan helt och hållet oförsvarbart.


Hur ska Sveriges medborgare kunna känna tillit för staten om staten inte klarar av att uppfylla den mest grundläggande ansvarsuppgiften som den är skyldig att upprätthålla - att skydda och värna sina medborgare från både inre och yttre angrepp?


Pliktsystemen är den enda vägen som kan fungera för Sverige och idag (28/9 – 2016) presenterades varför. Personalförsörjningsutredningen ”En robust personalförsörjning av det militära försvaret” där det konstateras mycket riktigt att frivillighet inte räcker till för att fylla upp Försvarsmaktens behov av militär personal. Försvarsmakten består idag av 9200 officerare, 5800 kontinuerligt tjänstgörande Gruppbefäl Soldater och Sjömän, 3800 tidvis anställda Gruppbefäl Soldater och Sjömän och 17500 hemvärnsmän. Utöver det finns också ett fåtal reservofficerare samt civilanställd personal som sköter bland annat förråden. Det är dessa som skall skydda Sverige vid höjd beredskap, kris eller krig, och vi Ungsvenskar anser att de är alldeles för få idag.
Det vi Ungsvenskar och Sverigedemokrater har insett som tyvärr har undgått de andra partierna är att Sverige inte enbart kan skyddas av frivillig militär personal, det behövs också militärt pliktad personal, civilt pliktad personal samt att hela samhället i övrigt hjälper till för att Sverige ska kunna innitialt motstå och tillslut besegra en angripare. Vi som folk måste anpassa oss till världen som finns runt omkring oss, annars kommer vi alltid att ligga på efterhand mot de som vill oss ont.


Men när det kommer till den civila beredskapen så är det Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap MSB, som ska stå för den civila delen av totalförsvaret av Sverige. Regeringen ska också lägga en proposition på ett nytt civilt försvar och sedan i samverkan med Försvarsmakten, privata aktörer, länsstyrelserna och kommuner organisera och leda försvarsplaneringen. Men inga extra medel har tillskjutits detta arbete. Vi Ungsvenskar ställer oss då frågande, vilka är det egentligen som ska lösa vår försvarsplanering? Vem är det som sköter transporterna när det inte längre är säkert att färdas på vägarna? Vad finns det för lager, både för allmänhetens behov men också för Försvarsmaktens behov? Och vilka kompetenser besitter svenska folket ute i kommunerna?


Vi Ungsvenskar ifrågasätter starkt behovet av MSB, det vi istället föreslår är en Civilförsvarsmyndighet och civila befälhavare som åter igen skulle sköta planeringen, organiseringen och samordningen av det civila försvaret och alltså bli en tydligare organisation att leda det civila samhället i höjd beredskap, kris eller krig samt en tydlig partner för Försvarsmakten att vända sig mot vid dessa tillfällen.

Utöver detta så finns det som vi Ungsvenskar ser det fyra större punkter att ta till för att förstärka den civila beredskapen i Sverige redan idag.


1. Återinföra K-företag – I Sverige fanns det förut någonting som kallades K-företag och dessa var helt enkelt företag som sysslade med krigsviktig produktion. Dessa företag var förpliktigade att i krig utföra viss krigsviktig produktion. K-företagen hade även ett särskilt ansvar att skydda sin produktion i händelse av krig. De anställda i dessa företag skulle även i vårat förslag vara förpliktigade arbete under höjd beredskap.


2. Återinföra Driftvärnet – Driftvärnet var organiserat på lokal nivå och hade till uppgift att skydda myndighets eller företags egna anläggningar och verksamhet och dess skyddsuppdrag var till för att försvara den egna myndigheten eller företaget.


3. Återinföra Verkskyddet – Verkskyddet var en beredskapsorganisation som under höjd beredskap hade till uppgift att vid den anläggning där det organiserats, medverka vid skydd av verksamheten och personalen samt i räddningstjänsten. Verkskyddet innefattade skydd för verksamheten och personalen vid anläggningen och man byggde även skyddsrum vid anläggningarna eftersom det var viktigt att dessa kunde drivas vidare även under hot om angrepp.


4. Införa beredskapssamordnare - I varje kommun och länsstyrelse vill vi att det arbetar personal med uppgifterna att samordna och kompetensinventera invånarna i kommunen, dessa skall vara personal som tjänstgör inom Civilförsvarsmyndigheten. De lokala beredskapssamordnarna skall även organisera den lokala beredskapen, där de utgår från kommunens behov och resurser. Länsstyrelsens roll i detta skall vara att ta emot den samlade bilden från sina underställda kommuner och rapportera samt samordna med Civilförsvarsmyndigheten som länsstyrelserna även skall lyda under. Syftet med detta för att i händelse av höjd beredskap behålla kunskapen om vilka invånare ute i kommunerna som besitter kompetenser som kan komma att behöva användas i vissa situationer.


Det kan låta tufft men när det kommer till Sveriges rikes säkerhet så anser vi Ungsvenskar att varje medborgare har en roll att spela i försvaret av Sverige. Vad kan du göra för att försvara vår frihet..?

Michael Clarke
Försvars- och Säkerhetspolitisk talesperson Ungsvenskarna SDUG

Mest kommenterade inläggen

Tobias Andersson

Socialdemokrati – en utdöende ideologi

Att Socialdemokraterna ska ha byggt Sverige är det många som talar för –...

Tobias Andersson

Bilden av Sverige

I en uppmärksammad valfilm gjord av Moderaterna i Göteborg målas en bild...

Tobias Andersson

Det räcker inte - Satsa på Försvaret!

På grund av Sovjetunionens fall, naiva och kortsiktiga vänster- som höge...

Tobias Andersson

Välviljans Rasism

Det svenska folkhemmets tid präglades fram till 1960-talet av tanken om ...