Blogg

Krafttag krävs för återupprättat försvar - Gästinlägg

 

Sverige står idag inför det faktum att olika samhällskritiska system så som livsmedelsförsörjning, transport, elförsörjning, vattenförsörjning och tele- och radio kommunikation är ytterst sårbara för en tränad och motiverad angripare. Det sägs att det är dyrt och svårt att skydda sig mot sabotage och intrång varje timme, varje dag, varje vecka. Men för oss Ungsvenskar så är detta någonting som vi vill satsa stenhårt på, då Sveriges och dess folks säkerhet är av yttersta vikt för oss. Tyvärr är det så att vi måste fråga oss om majoriteten i riksdagen med både Moderaterna och Socialdemokraterna som huvudansvariga tills alldeles nyligen trott att det inte funnits något allvarligt hot mot Sveriges säkerhet. Varför annars försumma säkerheten av vårt land så som de gjort?


Resultatet av deras gemensamma ignorans av Sveriges säkerhet ser vi alltså resultat av nu, listan på tillbud kan göras lång men de allra tydligaste exemplen är Undervattensverksamheten i Stockholms skärgård, ut störningarna av Svenska flygplatser och flygtrafik samt den saboterade Häglaredsmasten i Borås. Att dessa angrepp kunnat utföras mot vårt land utan att vi varken kunnat förhindra det, gripa förövarna, eller ens identifiera dem i efterhand är inte bara pinsamt utan helt och hållet oförsvarbart.


Hur ska Sveriges medborgare kunna känna tillit för staten om staten inte klarar av att uppfylla den mest grundläggande ansvarsuppgiften som den är skyldig att upprätthålla - att skydda och värna sina medborgare från både inre och yttre angrepp?


Pliktsystemen är den enda vägen som kan fungera för Sverige och idag (28/9 – 2016) presenterades varför. Personalförsörjningsutredningen ”En robust personalförsörjning av det militära försvaret” där det konstateras mycket riktigt att frivillighet inte räcker till för att fylla upp Försvarsmaktens behov av militär personal. Försvarsmakten består idag av 9200 officerare, 5800 kontinuerligt tjänstgörande Gruppbefäl Soldater och Sjömän, 3800 tidvis anställda Gruppbefäl Soldater och Sjömän och 17500 hemvärnsmän. Utöver det finns också ett fåtal reservofficerare samt civilanställd personal som sköter bland annat förråden. Det är dessa som skall skydda Sverige vid höjd beredskap, kris eller krig, och vi Ungsvenskar anser att de är alldeles för få idag.
Det vi Ungsvenskar och Sverigedemokrater har insett som tyvärr har undgått de andra partierna är att Sverige inte enbart kan skyddas av frivillig militär personal, det behövs också militärt pliktad personal, civilt pliktad personal samt att hela samhället i övrigt hjälper till för att Sverige ska kunna innitialt motstå och tillslut besegra en angripare. Vi som folk måste anpassa oss till världen som finns runt omkring oss, annars kommer vi alltid att ligga på efterhand mot de som vill oss ont.


Men när det kommer till den civila beredskapen så är det Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap MSB, som ska stå för den civila delen av totalförsvaret av Sverige. Regeringen ska också lägga en proposition på ett nytt civilt försvar och sedan i samverkan med Försvarsmakten, privata aktörer, länsstyrelserna och kommuner organisera och leda försvarsplaneringen. Men inga extra medel har tillskjutits detta arbete. Vi Ungsvenskar ställer oss då frågande, vilka är det egentligen som ska lösa vår försvarsplanering? Vem är det som sköter transporterna när det inte längre är säkert att färdas på vägarna? Vad finns det för lager, både för allmänhetens behov men också för Försvarsmaktens behov? Och vilka kompetenser besitter svenska folket ute i kommunerna?


Vi Ungsvenskar ifrågasätter starkt behovet av MSB, det vi istället föreslår är en Civilförsvarsmyndighet och civila befälhavare som åter igen skulle sköta planeringen, organiseringen och samordningen av det civila försvaret och alltså bli en tydligare organisation att leda det civila samhället i höjd beredskap, kris eller krig samt en tydlig partner för Försvarsmakten att vända sig mot vid dessa tillfällen.

Utöver detta så finns det som vi Ungsvenskar ser det fyra större punkter att ta till för att förstärka den civila beredskapen i Sverige redan idag.


1. Återinföra K-företag – I Sverige fanns det förut någonting som kallades K-företag och dessa var helt enkelt företag som sysslade med krigsviktig produktion. Dessa företag var förpliktigade att i krig utföra viss krigsviktig produktion. K-företagen hade även ett särskilt ansvar att skydda sin produktion i händelse av krig. De anställda i dessa företag skulle även i vårat förslag vara förpliktigade arbete under höjd beredskap.


2. Återinföra Driftvärnet – Driftvärnet var organiserat på lokal nivå och hade till uppgift att skydda myndighets eller företags egna anläggningar och verksamhet och dess skyddsuppdrag var till för att försvara den egna myndigheten eller företaget.


3. Återinföra Verkskyddet – Verkskyddet var en beredskapsorganisation som under höjd beredskap hade till uppgift att vid den anläggning där det organiserats, medverka vid skydd av verksamheten och personalen samt i räddningstjänsten. Verkskyddet innefattade skydd för verksamheten och personalen vid anläggningen och man byggde även skyddsrum vid anläggningarna eftersom det var viktigt att dessa kunde drivas vidare även under hot om angrepp.


4. Införa beredskapssamordnare - I varje kommun och länsstyrelse vill vi att det arbetar personal med uppgifterna att samordna och kompetensinventera invånarna i kommunen, dessa skall vara personal som tjänstgör inom Civilförsvarsmyndigheten. De lokala beredskapssamordnarna skall även organisera den lokala beredskapen, där de utgår från kommunens behov och resurser. Länsstyrelsens roll i detta skall vara att ta emot den samlade bilden från sina underställda kommuner och rapportera samt samordna med Civilförsvarsmyndigheten som länsstyrelserna även skall lyda under. Syftet med detta för att i händelse av höjd beredskap behålla kunskapen om vilka invånare ute i kommunerna som besitter kompetenser som kan komma att behöva användas i vissa situationer.


Det kan låta tufft men när det kommer till Sveriges rikes säkerhet så anser vi Ungsvenskar att varje medborgare har en roll att spela i försvaret av Sverige. Vad kan du göra för att försvara vår frihet..?

Michael Clarke
Försvars- och Säkerhetspolitisk talesperson Ungsvenskarna SDUG

Mest lästa inläggen

Tobias Andersson

The Meme War: Låt inte Bryssel kontrollera era memer

Kriget om memer har börjat. På ena sidan står vanligt folk – killar och ...

Tobias Andersson

Avvecklingen av Sveriges kommunikationsnät

Sverige är en av världens mest tekniskt utvecklade länder, men varför st...

Tobias Andersson

Regeringens svek mot hedersoffren

Sedan valet år 2014 har Sverige haft en regering bestående av Socialdemo...

Tobias Andersson

EU är kolossen på lerfötter

Kampen om EU:s framtid hårdnar. I allt fler länder så har EU-skeptiker k...

Blogg

The Clash of Civilizations - TT

 

Under sommaren brukar jag ofta försöka passa på att läsa lite extra. Man kan ofta vara ganska trött på att läsa under terminerna men sommaren passar perfekt för att ta sig an några av de böcker man önskar läsa. Denna sommar var en av de böckerna jag hann med "The Clash of Civilizations- And the remaking of world order" av Harvardprofessorn Samuel P. Huntington.

Partikollegor har tidigare tipsat om den och den berör ett aktuell ämne, trots att den skrevs 1996, så det var ett enkelt val. Boken berör en mängd områden kopplat till de olika civilisationerna och deras ställning mot varandra. Konstant överöses man med praktiska exempel som stödjer det som framförs i boken. Med det i åtanke är det oerhört svårt att på ett seriöst sätt sammanfatta boken utan jag har istället valt att lyfta ut det stycke jag fann mest intressant för att kommentera det.

Det stycke jag valt berör hur den västerländska civilisationen succesivt har försämrat sin ställning i världen och hur vi lär få se oss omsprungna av andra civilisationer inom de kommande årtiondena om inga drastiska förändringar sker. Man skulle kunna säga att det är en av de större teserna i boken och något som stora delar handlar om men just detta stycke var för aktuellt för att inte kommentera. Som tidigare nämnt skrevs boken för 20 år sedan men om någon tvekat på att dess budskap skulle vara aktuellt än idag så motbevisar nog nedanstående stycke dem:

 

"Far more significant than economics and demography are problems of moral decline, cultural suicide, and political disunity in the West. Oft-pointed-to manifestations of moral decline include:

  1. increases in antisocial behavior, such as crime, drug use, and violence generally;
  2. family decay, including increased rates of divorce, illegitimacy, teen-age pregnancy, and single-parent families;
  3. at least in the United States, a decline in "social capital," that is, membership in voluntary associations and the interpersonal trust associated with such membership;
  4. general weakening of the "work ethic" and rise of a cult of personal indulgence;
  5. decreasing commitment to learning and intellectual activity, manifested in the United States in lower levels of scholastic achievement. "

Strax därpå följer:


"Western culture is challenged by groups within Western societies. One such challenge comes from immigrants from other civilizations who reject assimilation and continue to adhere to and to propagate the values, customs, and culture of their home societies."

Det hade egentligen räckt med att lyfta ut detta stycke och avstå att kommentera det då det talar för sig själv med en ofattbar pricksäkerhet. Att den västerländska civilisationen är på nedgång vet nog alla, färre personer pratar idag engelska än tidigare (mycket som en konsekvens på avskaffade kolonier), födelsetalen är högre inom andra civilisationer, ekonomierna växer mer inom andra civilisationer osv. Desto färre har kanske en klar uppfattning av vad det kommer sig.

Självklart återfinns flertalet olika faktorer så som industrialisering inom andra civilisationer, den politiska och ekonomiska utveckling i andra civilisationer, osv. Det är dock just det interna förfallet i Väst som kanske är mest intressant, dels för att det är en stark bidragande orsak till nedgången men framförallt för att det är det om något som vi kan påverka.

Samtliga fem punkter som Huntington lyfter fram som tecken på den moraliska nedgången inom den västerländska civilisationen går egentligen inte att motsätta sig. Att Sverige blir otryggare, att fler skiljer sig, att det sociala kapitalet minskar, samt att arbetsmoralen sjunker och skolresultaten sjunker är allmänt vedertaget. Ser man det var för sig så tolkar nog många det som att enskilda negativa skeenden i vår nutid men lägger man ihop dem förstår man att det rör sig om någonting större. Förfallet av en hel civilisation, en av de främsta som någonsin funnits.

Det andra delen jag lyft ut sammanfattar egentligen det vi Sverigedemokrater så ofta påpekar och kritiserar. Att invandrare som inte assimileras in i den västerländska civilisationen blir ett problem. Det säger sig självt att en civilisation som äts upp inifrån på ett sådant sätt är dömd att förminskas och förstöras. Harvardprofessorn belyste alltså detta problem redan 1996 och dessvärre har problemet bara vuxit och eskalerat sedan dess.

Idag skulle jag därför vilja påstå att det är det största hotet mot vår civilisation och dess fortsatta framgång. Det är förmodligen också det enklaste problemet, av de som citerats i detta inlägg, att försöka ta tag i. Genom en kraftigt reglerad invandring, ökade krav på medborgarskap och en nolltolerans mot kulturer och beteenden som är destruktiva för vårt samhälle kan vi på allvar minimera invandrares påverkan på förfallet av vår civilisation.

Jag ämnar inte försöka komma med lösningar på samtliga moraliska problem i detta inlägg, dels för att inlägget börjar bli lite väl långt och dels för att det är svåra problem som kräver djupare analyser. Men krafttag mot brottslighet, en väckelse av konservativ syn på kärnfamiljen och förhållanden över lag, förkastelse av identitetspolitik och ett erkännande och upprättelse av västerländska nationella kulturer och identiteter är några åtgärder.

Det är uppenbart att nutidens hastiga förändringar och förnekelsen av människans behov av en tydlig gemenskap leder till vårt förfall. Om vår civilisation ska lyckas återfå sin forna glans, eller ens lyckas behålla sin allt mindre dominans, krävs istället en renässans av konservativa värderingar och politik. Allt annat har visat sig vara misslyckanden. 

// Tobbe

Mest omtyckta inläggen

Tobias Andersson

Nyttja beredskapskrediten

Försvaret är magert… Men det många inte vet är hur illa det står till i ...

Tobias Andersson

För ett sammanhållet Sverige - där alla känner trygghet

I år är det val. Det är ett ödesval för Sverige och dess medborgare. I f...

Tobias Andersson

Bredare inkludering under veterandagen

2008 tog man beslutet att Sverige skulle ägna den 29 maj åt att hedra oc...

Tobias Andersson

Flera ungsvenskar på partiets förslag till riksdagslista

(Ebba Hermansson) Idag presenterade partiets valberedning sitt förslag t...

Blogg

Ungsvenskarnas Opinionsblogg

 
Ungsvenskarna är Sverigedemokraternas ungdomsförbund och leds sedan dess bildande 2015-10-01 av mig, Tobias Andersson. 

Bloggen är som ni förstår en politisk opinionsblogg så jag kommer inte vara så personlig här men lite kort information kan vara på sin plats. Jag är 20 år gammal och uppvuxen på landet utanför Skövde där jag även är invald i kommunfullmäktige och före detta gruppledare. Nu studerar jag ekonomi på Handels i Göteborg och den tid som inte läggs på studier eller politik går åt till träning.

Det senaste har jag bloggat under "Tobbes tankar"(https://ungsvenskarna.se/tobbestankar/) på Ungsvenskarna.se. Den bloggen kommer att finnas kvar och om ni undrar vad det kommer sig att jag publicerat så många inlägg idag vars innehåll kanske inte är dagsaktuellt så beror det på att jag flyttat över inlägg från Tobbes tankar hit.

På denna blogg är det även tänkt att regelbundet publicera inlägg från ungsvenska medlemmar och företrädare. Alla inlägg från mig kommer benämnas med "- TT" (TT=Tobbes tankar) och övriga kommer beskrivas som gästinlägg.

Förhoppningsvis kommer inlägg här att intressera dig och gör de inte det kan vi i alla fall hoppas att de provocerar dig.

På återseende!

// Tobbe

Mest kommenterade inläggen

Tobias Andersson

Socialdemokrati – en utdöende ideologi

Att Socialdemokraterna ska ha byggt Sverige är det många som talar för –...

Tobias Andersson

Bilden av Sverige

I en uppmärksammad valfilm gjord av Moderaterna i Göteborg målas en bild...

Tobias Andersson

Det räcker inte - Satsa på Försvaret!

På grund av Sovjetunionens fall, naiva och kortsiktiga vänster- som höge...

Tobias Andersson

Välviljans Rasism

Det svenska folkhemmets tid präglades fram till 1960-talet av tanken om ...