Opinionsblogg

Ungsvenskarnas politik drivs vidare

 
19-20 november 2016 hölls Ungsvenskarnas första Förbundskonvent. Ett sextiotal ungsvenskar träffades och diskuterade politik. Över 50 motioner hade inkommit och debatterna var oerhört givande.
 

Motionerna syftade till att antingen bredda, utveckla eller gå emot partiets nuvarande politik. En majoritet av de bifallna motionerna var relativt oskyldiga och innehöll primärt, enligt oss, positiva breddningar. Det återfanns dock ett fåtal motioner som skilde sig från rådande politik eller som innebar mer nämnvärda förslag på tillägg.
 

Jag ämnar inte redogöra ytterligare för de motioner som behandlades utan ämnar endast kommentera vad som skett sedan beslut fattades.
 

Ett av Ungsvenskarnas främsta syften som förbund är att internt bidra till en utveckling och förbättring av partiets politik – oftast genom att bidra med en ungdomsfokus. Partiet såg därför positivt på den politiska kreativiteten inom ungdomsförbundet och önskade ta del av våra beslut.
 

På partistyrelsemötet 28/1 så tilläts jag därför att presentera de mest relevanta bifallna motionerna för partistyrelsen och samtliga distriktsordförande. Samtliga motioner hade gått ut sedan tidigare så partiets högsta företrädare hade alla haft möjligheten att ta del av alla idéer som yttrats från diverse ungdomsföreträdare.
 

Förhoppningsvis finner partiet att vissa bifallna motioner är intressanta nog att implementera i sin politik framöver. Andra förslag lär komma att diskuteras internt på olika nivåer; mellan ungdomsförbundets sakpolitiska talespersoner och partiets motsvarigheter, på partiets Landsdagar och inte minst informellt.
 

Att medlemmar i Ungsvenskarna på detta sätt kan få se sina politiska idéer bli faktisk politik hos partiet är en fantastisk möjlighet som vi ämnar nyttja väl. Istället för att högljutt debattera sakpolitiska skiljelinjer externt kan vi konstruktivt föra en intern dialog för att fatta optimala beslut för partiet.


Sverigedemokraternas partisekreterare Richard Jomshof kommenterar Ungsvenskarnas motioner följande:

”Jag har tagit del av samtliga motioner och de visar tydligt den politiska kreativitet och kompetensen som ryms inom Ungsvenskarna. Det bådar gott inför framtida återväxt och jag ska se över hur vi går vidare med de intressanta förslag vi nu tagit del av.”


//Tobias A

Kommentarer

Kommentera